[(4-methylphenyl)-phenylmethyl] acetate

[(4-methylphenyl)-phenylmethyl] acetate