(3-Nitrophenyl)trimethylsilane

(3-Nitrophenyl)trimethylsilane