1,5-Diphenyl-3-benzoyl-4-hydroxypyrazole

1,5-Diphenyl-3-benzoyl-4-hydroxypyrazole