Benzenamine, 4-(phenylazo)-N-(phenylmethylene)-

Benzenamine, 4-(phenylazo)-N-(phenylmethylene)-