6-Nitro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine

6-Nitro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine