5-Methoxy-4-methyl-2,1,3-benzothiadiazole

5-Methoxy-4-methyl-2,1,3-benzothiadiazole