3-(4-Methyl-pyrimidin-2-ylsulfanyl)-1-naphthalen-2-yl-pyrrolidine-2,5-dione

3-(4-Methyl-pyrimidin-2-ylsulfanyl)-1-naphthalen-2-yl-pyrrolidine-2,5-dione