Anthracene, 9-(1,1-dimethylethyl)-9,10-dihydro-

Anthracene, 9-(1,1-dimethylethyl)-9,10-dihydro-