1,5-Dimethyl-4-allylaminocytosine

1,5-Dimethyl-4-allylaminocytosine