1,3-Dioxolane, 2-(4-methoxyphenyl)-2-methyl-

1,3-Dioxolane, 2-(4-methoxyphenyl)-2-methyl-