N-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide

N-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide