N-[2-(3,4-Diethoxyphenyl)ethyl]-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline

N-[2-(3,4-Diethoxyphenyl)ethyl]-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline