4-Ethoxy-2-(methylamino)tropone

4-Ethoxy-2-(methylamino)tropone