1-Dimethyl(octyl)silyloxy-2-phenylethane

1-Dimethyl(octyl)silyloxy-2-phenylethane