Tyrosine, O-trimethylsilyl-, trimethylsilyl ester

Tyrosine, O-trimethylsilyl-, trimethylsilyl ester