2,4-bis(4-methoxyphenyl)-5,5-dimethylpyrazolidin-3-one

2,4-bis(4-methoxyphenyl)-5,5-dimethylpyrazolidin-3-one