3-(3,4-Methylendioxyphenyl)-2-thiopyruvsaeure

3-(3,4-Methylendioxyphenyl)-2-thiopyruvsaeure