4-Quinolinol, 4-ethynyldecahydro-1-(1-methylethyl)-

4-Quinolinol, 4-ethynyldecahydro-1-(1-methylethyl)-