Pyrrolidine, 1-[(4-methylthio)phenyl]-

Pyrrolidine, 1-[(4-methylthio)phenyl]-