N-Trimethylsilyl-3,5-dimethylaniline

N-Trimethylsilyl-3,5-dimethylaniline