5-(3,4-dimethoxyphenyl)-1H-tetrazole

5-(3,4-dimethoxyphenyl)-1H-tetrazole