2-[(3,5-Dimethylphenoxy)methyl]oxirane

2-[(3,5-Dimethylphenoxy)methyl]oxirane