1H-Pyrazole, 3-chloro-1-phenyl-

1H-Pyrazole, 3-chloro-1-phenyl-