3-(2-chlorophenyl)-N-(4-iodophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxamide

3-(2-chlorophenyl)-N-(4-iodophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxamide