2,6-Dichlorophenyl ethyl sulphide

2,6-Dichlorophenyl ethyl sulphide