1,2-dichloro-4-[(3,4-dichlorophenyl)disulfanyl]benzene

1,2-dichloro-4-[(3,4-dichlorophenyl)disulfanyl]benzene