2-Pyridyl 9-phenanthryl ketone

2-Pyridyl 9-phenanthryl ketone