1-Methoxy-3-chloromethyl-2,4,5,6-tetramethylbenzene

1-Methoxy-3-chloromethyl-2,4,5,6-tetramethylbenzene