6-Isopropyl-benzothiazol-2-ylamine

6-Isopropyl-benzothiazol-2-ylamine