2-Ethyl-2-(p-tolyl)malonamide

2-Ethyl-2-(p-tolyl)malonamide