2,5-bis(1,1-Dimethylethyl)-pyrazine

2,5-bis(1,1-Dimethylethyl)-pyrazine