2-(Methyl(2-hydroxyethyl)amino)benzothiazole

2-(Methyl(2-hydroxyethyl)amino)benzothiazole