2-Methyl-1-(2-methyl-4-propoxyphenyl)propan-1-one

2-Methyl-1-(2-methyl-4-propoxyphenyl)propan-1-one