2-[(2-Cyanoethyl)thio]-4,6-dimethylnicotinonitrile

2-[(2-Cyanoethyl)thio]-4,6-dimethylnicotinonitrile