2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl 4-butoxybenzoate

2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl 4-butoxybenzoate