4-Butoxycarbonyl-4'-isonitriloazobenzene

4-Butoxycarbonyl-4'-isonitriloazobenzene