1-(4-Methoxyphenyl)-6-phenyl-1,3,4,6-hexanetetrone

1-(4-Methoxyphenyl)-6-phenyl-1,3,4,6-hexanetetrone