2,6-Diamino-4-naphthalen-1-yl-4H-thiopyran-3,5-dicarbonitrile

2,6-Diamino-4-naphthalen-1-yl-4H-thiopyran-3,5-dicarbonitrile