1-[(2-bromophenyl)carbonyl]-4-(4-nitrophenyl)piperazine

1-[(2-bromophenyl)carbonyl]-4-(4-nitrophenyl)piperazine