2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazolidin-4-one

2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazolidin-4-one