Pyrazol-5-ol, 3-(4-butoxyphenyl)-

Pyrazol-5-ol, 3-(4-butoxyphenyl)-