1,3,5-trimethyl-3-hydrobenzimidazol-2-one

1,3,5-trimethyl-3-hydrobenzimidazol-2-one