1-(4-METHOXY-2,3,6-TRIMETHYLPHENYL)ETHANOL

1-(4-METHOXY-2,3,6-TRIMETHYLPHENYL)ETHANOL