2-[methyl(4-phenylbutan-2-yl)amino]-1-(3-nitrophenyl)ethanol

2-[methyl(4-phenylbutan-2-yl)amino]-1-(3-nitrophenyl)ethanol