6-Amino-3-methyl-4-(2,4,5-trimethoxyphenyl)-1,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile

6-Amino-3-methyl-4-(2,4,5-trimethoxyphenyl)-1,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile