7-Ethyl-2-propyl-1-benzothiophene

7-Ethyl-2-propyl-1-benzothiophene