6-Indolizinecarboxylic acid, 2-methyl-, ethyl ester

6-Indolizinecarboxylic acid, 2-methyl-, ethyl ester