2-Ethyl-5,7-dimethyl-1-benzothiophene

2-Ethyl-5,7-dimethyl-1-benzothiophene