2,4-Dichloro-1-[(2,4-dichlorophenoxy)methoxy]benzene

2,4-Dichloro-1-[(2,4-dichlorophenoxy)methoxy]benzene