Dinordesoxy-9-methyl-7-methoxyeseroline

Dinordesoxy-9-methyl-7-methoxyeseroline